Pleurothallis atacasana Luer

Pleurothallis atacasana Luer
Family: 
Orchidaceae
Taxon: 
Pleurothallis atacasana Luer
Kind of Type: 
Holotype
Country: 
Ecuador
Primary Coll Last Name: 
Hirtz
Number: 
A-1Luer illus. 3977A
Publication: 
Phytologia 46(6): 358. 1980.