Miscellaneous new species in the Gesneriaceae.

Author(s): 
Wiehler, H.
Year: 
1984
Journal: 
Selbyana
Volume: 
7
Issue: 
2–4
Page Range: 
328–347
Keywords: 
Gesneriaceae, Drymonia tolimensis, Colombia, Drymonia ulei, Peru, Drymonia utuanensis, Ecuador, Episcia andina, Episcia prancei, Brazil, Nautilocalyx lehmannii, Nautilocalyx sastrei, Pentadenia antiocana, Tricantha angustifolia, Tricantha dodsonii, Trichanthus gracilis, Tricantha poortmannii, Paliavana lasiantha, Paradrymonia lacera, Codonanthe elegans, Belize, Codonanthopsis peruviana